30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 760 قانون مدنی

صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

error: