30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 759 قانون مدنی

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

error: