30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 757 قانون مدنی

صلح بلاعوض نیز جائز است.

error: