30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 756 قانون مدنی

حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

error: