30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 755 قانون مدنی

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

error: