30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 754 قانون مدنی

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

error: