30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 753 قانون مدنی

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

error: