30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 752 قانون مدنی

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

error: