30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 749 قانون مدنی

هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.

error: