30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 748 قانون مدنی

فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

error: