30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 746 قانون مدنی

در موارد ذیل کفیل بری میشود :

1- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

2- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

3- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

4- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

5- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

6- در صورت فوت مکفول.

error: