30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 743 قانون مدنی

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.

error: