30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 742 قانون مدنی

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

error: