30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 741 قانون مدنی

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

error: