30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 740 قانون مدنی

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.

error: