30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 74 قانون مدنی

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

error: