30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 739 قانون مدنی

در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

error: