30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 738 قانون مدنی

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

error: