30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 737 قانون مدنی

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

error: