30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 736 قانون مدنی

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

error: