30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 735 قانون مدنی

کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.

error: