30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 734 قانون مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.

error: