30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 732 قانون مدنی

حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

error: