30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 731 قانون مدنی

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.

error: