30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 730 قانون مدنی

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.

error: