30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 73 قانون مدنی

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

error: