30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 729 قانون مدنی

هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

error: