30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 728 قانون مدنی

در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

error: