30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 727 قانون مدنی

برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

error: