30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 726 قانون مدنی

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

error: