30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 725 قانون مدنی

حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

error: