30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 722 قانون مدنی

ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.

error: