30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 720 قانون مدنی

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

error: