30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 719 قانون مدنی

هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

error: