30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 718 قانون مدنی

هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

error: