30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 717 قانون مدنی

هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

error: