30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 715 قانون مدنی

هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.

error: