30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 714 قانون مدنی

اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

error: