30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 713 قانون مدنی

اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

error: