30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 712 قانون مدنی

هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

error: