30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 71 قانون مدنی

وقف بر مجهول صحیح نیست.

error: