30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 708 قانون مدنی

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

error: