30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 707 قانون مدنی

اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

error: