30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 706 قانون مدنی

حذف شد. (8/10/61)

error: