30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 705 قانون مدنی

ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.

error: