30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 704 قانون مدنی

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

error: