30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 703 قانون مدنی

در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.

error: