30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 702 قانون مدنی

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

error: