30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 700 قانون مدنی

تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.

error: