30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 70 قانون مدنی

اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

error: